ஞாபகம் !!!


இரவு என்றதும் பகல் ஞாபகம்

சூரியன் என்றதும் சந்திரன் ஞாபகம்
கவிதை என்றது காதல் ஞாபகம்
இதழ்கள் என்றதும் முத்தங்கள் ஞாபகம்
திருமணம் என்றதும் சொர்க்கம் ஞாபகம்
குழந்தை என்றதும் புன்னகை ஞாபகம்
பசி என்றதும் உணவு ஞாபகம்
ஏழை என்றதும் பணம் ஞாபகம்
வீணை என்றதும் இசை ஞாபகம்
கோழை என்றதும் வீரம் ஞாபகம்
துன்பம் என்றதும் கடவுள் ஞாபகம்
பிறப்பு என்றதும் இறப்பு ஞாபகம்
ஆனால் எனக்கு எப்பொழுதும்
 தாயே உந்தன் ஞாபகம் !!!

2 மறுமொழிகள் to ஞாபகம் !!! :