சாலையோரக் கவிதை பூக்கள்தினமும் என்னைப் பற்றி நீயும்
உன்னைப் பற்றி நானும்
நலம் விசாரித்து சிதறிச்செல்லும்
புன்னகையின் மிச்சங்களில்தான் இன்னும்
சிரித்துக்கொண்டு இருக்கின்றன
சாலையோரப் பூக்கள் !....

22 மறுமொழிகள் to சாலையோரக் கவிதை பூக்கள் :